Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Νέα από όλο τον κόσμο για το vitara και τον κόσμο της τετρακίνησης
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Μόνο η ομάδα διαχείρισης και συντονισμού μπορεί να ανεβάζει θέματα
Όλα τα υπόλοιπα θέματα θα ανεβαίνουν μετά από έγκριση της ομάδας

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό theo_ts » Παρ Ιούλ 15, 2022 10:19 pm

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ…ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300 ΕΥΡΩ!

Από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 αρχίζει γενική εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα και περιοχές ΝATURA, λόγω υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες. Σύμφωνα με νέο νόμο (άρθρο 129 του ν. 4926/2022) και κοινή υπουργική απόφαση, που ενεργοποιεί τα μέτρα και τα πρόστιμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία θα επιβάλλουν για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Παράλληλα ισχύει η δυνατότητα επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου προστατευόμενων και δασικών περιοχών

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 3235/ 23ης Ιουνίου 2022), που ενεργοποιεί την απαγόρευση και τα πρόστιμα αναλυτικά προβλέπει

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδι­κασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λε­πτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022.

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όρ­γανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Διαδικασία επιβολής προστίμου – υποβολής ένστασης

1.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2.Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρ­χειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περί­πτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη.

3.Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4.Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρ­νησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνε­ται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του.

5.Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένστα­ση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπη­ρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

6.Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδή­ποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.

Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1.Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας, πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδί­δεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www. gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προ­στίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολο­γιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

2.Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρ­χείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3.Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημό­σια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού

Πηγή:


•Τα όρια της ζωή σου ειναι απλως επινοήσεις του εαυτού σου.
•Εξερεύνησε, Ονειρέψου, Ανακάλυψε.
•Ακολούθησε τον δρόμο σου ως την άκρη. Η αξία του δρόμου είναι να μην σταματήσεις.
Άβαταρ μέλους
theo_ts
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 16474
Εγγραφή: Παρ Απρ 02, 2010 4:03 pm
Τοποθεσία: Στη Γενέτειρα του Ευριπίδη
Λάστιχα: BF MT
Διάσταση ελαστικών: 225/75/16
Suspension: MAD-KYB
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Aka: Τεο
Name: ΘΟΔΩΡΗΣ

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Σταύρος 4x4 » Δευτ Ιούλ 18, 2022 12:30 am

Ρε τι άλλο θα ακούσουμε από τους ανεκδιήγητους ;

Επειδή είναι άχρηστοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν , αποφασίζουμε και διατάζουμε απαγόρευση ;; :evil:
Και η δουλοπαροικία καλά κρατεί :flaghigh:

Την διάσχιση θα την κάνουμε και θα φροντίσω να έχω άδεια από αστυνομία , ώστε να μην έχουμε καμία χαλάστρα ;-)
GRAND VITARA 2.0 - (2005) (Power Winch PW 12000PS SR)
...Μακριά απο τον χρόνο, μέσα στην φύση...

''Ο κόσμος είναι ένα βιβλίο. Όσοι δεν ταξιδεύουν διαβάζουν μόνο μια σελίδα του''

ΕικόναΕικόναΕικόνα
ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ
Άβαταρ μέλους
Σταύρος 4x4
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: Πέμ Οκτ 18, 2012 11:56 pm
Τοποθεσία: Χαϊδάρι - Ασπρονέρι Διδυμότειχου - Ζευγολατιό Μεσσηνίας
Λάστιχα: Malatesta Kobra - GRABBER
Διάσταση ελαστικών: 235/70/16
Suspension: Bilstein - DOBINSONS
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Aka: Μεσοέλατος και Μεσοπέλαγος
Name: Σταύρος

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό georgeke » Τετ Ιούλ 20, 2022 9:11 am

Σαν να μην μου αρεσουν και πολυ τετοιου τυπου απαγορευσεις παντως. :neutral: Δειτε κι αυτο:
Συνταγμα της Ελλαδας **4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα
Άβαταρ μέλους
georgeke
4x4 Mud Terrain member
4x4 Mud Terrain member
 
Δημοσιεύσεις: 706
Εγγραφή: Δευτ Σεπ 07, 2015 12:19 am
Λάστιχα: COOPER ATT
Διάσταση ελαστικών: 225/65/17
Suspension: MAD,KYB,ESP,4WD Low
cb: Όχι
Εργάτης: Όχι
Aka: dynagrego
Name: giorgos

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό ΜΠΑΟΥ » Τετ Ιούλ 20, 2022 9:39 am

Πάρε Πεντέλη τώρα που κάνουν σε άδειο δάσος δουλειές ανενόχλητοι...
τσακωμένος με την άσφαλτο (quality-passed συγκρουόμενα vitara 1.6-8v, jimny 1.3 grand vitara 1.6-16v)
current test ford fiesta ecoboost 100ps
Άβαταρ μέλους
ΜΠΑΟΥ
4x4 Trial Race Member
4x4 Trial Race Member
 
Δημοσιεύσεις: 1411
Εγγραφή: Τετ Φεβ 24, 2010 11:03 pm
Τοποθεσία: n.york
Λάστιχα: hankook
Διάσταση ελαστικών: 195/50-15
Suspension: sach st
cb: Όχι
Εργάτης: Όχι
Aka: γορίλας
Name: ΝΙΚΟΣ

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Tony Louk » Τετ Ιούλ 20, 2022 10:03 am

Συμφωνώ ότι το οποιοδήποτε ..."αποφασίζουμε και διαττάσουμε..." είναι κατακριτέο, άσχημο και δεν προσφέρει στην πράξη τίποτα.

Και δεν προσφέρουν τίποτα οι απαγορεύσεις, γιατί δεν είναι εφικτό να υπάρχει ένας ....αστυ-, δάσο-, οτιδήποτε- φύλακας, σε κάθε στρέμμα δάσους.

Όμως για τη μάστιγα των πυρκαγιών πρέπει κάτι να γίνει.

Και απλά κατακρίνοντας το συγκεκριμένο, αλλά και οποιοδήποτε μέτρο, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρουμε τίποτα.

Θα πρέπει να προτείνουμε κάτι εφικτό, που πρέπει να γίνεται για την προστασία των δασών.

Η πρότασή μου λοιπόν, χωρίς να έχω κάποιες ειδικές γνώσεις, είναι η εξής :

Όλοι οι φίλοι των δασών (ορειβατικοί σύλλογοι, Vitaraclub κλπ) μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί.

Όμως επειδή ο οποιοσδήποτε παρανοϊκός πυρομανής, που βρίσκεται στο δάσος, κατόπιν "εορτής"!!!, μπορεί να επικαλεστεί ότι είναι φίλος του δάσους, προτείνω, τις επικίνδυνες μέρες τουλάχιστον, να υπάρχει κάποια αίτηση των ενδιαφερομένων, με καταγραφή των στοιχείων τους, των ημερομηνιών και των περιοχών που θέλουν να παραβρεθούν, και να εκδίδεται κάποια άδεια από τις αρμόδιες αρχές (με υποχρέωση ίσως, να υπάρχει κάποιος στοιχειώδης εξοπλισμός κατάσβεσης).

Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχουν σχεδόν παντού ομάδες "εθελοντών φυλάκων".

Γράψτε και σείς ότι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει και μη μένετε στις επικρίσεις και στο "τι δεν πρέπει να γίνει"...
NV 1.6 Diesel AllGrip GLX TCSS (Automatic)
Συν/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ
Άβαταρ μέλους
Tony Louk
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 9211
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 05, 2017 6:18 pm
Τοποθεσία: Χαλκούτσι Ωρωπού
Λάστιχα: Lat.cross/Malatesta Kobra
Διάσταση ελαστικών: 215/60/17-215/65/16
Suspension: +4/5 cm (αποστ+λαστ)
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Name: Αντώνης

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Aris11 » Τετ Ιούλ 20, 2022 10:27 am

Μου αρέσει η σκέψη σου Αντώνη.
Υπαρχει το club σαν οντότητα προς το κρατος;
Άβαταρ μέλους
Aris11
4x4 Mud Terrain member
4x4 Mud Terrain member
 
Δημοσιεύσεις: 793
Εγγραφή: Παρ Δεκ 28, 2018 12:34 pm
Τοποθεσία: Αττική
Λάστιχα: Yokohama Geolandar G015
Διάσταση ελαστικών: 225/65 R17
Suspension: Εργοστασιακή
cb: Όχι
Εργάτης: Όχι
Aka: που θα πάει.. θα ψηλώσει
Name: Aris

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Tony Louk » Τετ Ιούλ 20, 2022 11:41 am

Δεν νομίζω... αλλά δεν το θεωρώ και απαραίτητο.

Αν δηλωθούν τα ατομικά στοιχεία κάποιου, αριθμός αυτοκινήτου κλπ υπάρχει ατομική ευθύνη.
NV 1.6 Diesel AllGrip GLX TCSS (Automatic)
Συν/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ
Άβαταρ μέλους
Tony Louk
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 9211
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 05, 2017 6:18 pm
Τοποθεσία: Χαλκούτσι Ωρωπού
Λάστιχα: Lat.cross/Malatesta Kobra
Διάσταση ελαστικών: 215/60/17-215/65/16
Suspension: +4/5 cm (αποστ+λαστ)
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Name: Αντώνης

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Στράτος » Τετ Ιούλ 20, 2022 4:47 pm

Aris11 έγραψε:προς το κρατος;

Προς το ποιο; Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα και δεν το ξέρω; :think:

Όσον αφορά την πρόταση σου Τόνι, την έχει κάνει ήδη ο Πάνος στην πρώτη σελίδα του νήματος και φυσικά θα σου απαντήσω ότι και στον Πάνο με την μορφή ερώτησης όμως...
Είσαι διατεθειμένος να μπεις φυλακή στην θέση αυτού που θα βάλει φωτιά στο δάσος στο οποίο πριν λίγο ήσουν εσύ;
Βλέπε, άκου, σώπα...
Once you go mud, you never go back

Άβαταρ μέλους
Στράτος
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 4573
Εγγραφή: Τρί Νοέμ 01, 2016 12:35 pm
Τοποθεσία: Αθήνα
Λάστιχα: Maxxis Bighorn MT 764
Διάσταση ελαστικών: 205/80/16
Suspension: Βουνίσια...
cb: Ναι
Εργάτης: Όχι
Aka: Βουνοφαγοκατασκηνωτής/Τάι-ραπερ
Name: Στράτος

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό Tony Louk » Τετ Ιούλ 20, 2022 4:56 pm

Στράτο για να πάρεις μιά άδεια για κάτι (βόλτα-διαμονή σε επικίνδυνη για φωτιά περιοχή), πρέπει να αναλάβεις και κάποια υποχρέωση, και να έχουν καταγραφεί τα στοιχεία σου.

Σίγουρα, αν τύχει κάτι στην περιοχή που έχεις δηλώσει, θα πρέπει να δόσεις κάποια κατάθεση, να ελέγξουν τα πράγματά σου κλπ.

Δεν πάει κανείς φυλακή έτσι απλά.....

Μόνο που θα δείξεις τα ....χιλιάδες video, που σε έχει τραβήξει στο δάσος ο φίλος σου ο Στράτος, θα σε αθωώσει! :D
NV 1.6 Diesel AllGrip GLX TCSS (Automatic)
Συν/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ
Άβαταρ μέλους
Tony Louk
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 9211
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 05, 2017 6:18 pm
Τοποθεσία: Χαλκούτσι Ωρωπού
Λάστιχα: Lat.cross/Malatesta Kobra
Διάσταση ελαστικών: 215/60/17-215/65/16
Suspension: +4/5 cm (αποστ+λαστ)
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Name: Αντώνης

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό dpol » Πέμ Ιούλ 21, 2022 12:40 pm

Aris11 έγραψε:Μου αρέσει η σκέψη σου Αντώνη.
Υπαρχει το club σαν οντότητα προς το κρατος;To club δεν έχει καμιά νομική μορφή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί απέναντι σε κανένα φυσικό η νομικό πρόσωπο.
Είμαστε μια ιντερνετική παρέα.
Για να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς έχουμε θεσπίσει κανόνες λειτουργίας που διέπουν τις δραστηριότητες μας ψηφιακές και φυσικές.
Πάνω απ όλα όμως ισχύει η Ελληνική νομοθεσία και οι διατάξεις της και οφείλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι τους και ειδικά όταν συμμετέχουμε σε δραστηριότητα που έχει οργανωθεί στο όνομα του viatarclub.gr.
Ο λόγος είναι προφανής και θεωρώ κατανοητός ;-)
Μην ξυνεστε στην γκλιτσα του τσοπανη!!!
Άβαταρ μέλους
dpol
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 11397
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 18, 2008 11:36 pm
Τοποθεσία: Άγραφα
Λάστιχα: Kobra NT
Διάσταση ελαστικών: 215-80-16
Suspension: Custom 4"
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Aka: Ο Γκλίτσας ή Αγραφιώτης
Name: Δημήτρης

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό kostasRS » Πέμ Ιούλ 21, 2022 1:52 pm

Τελικα μπορειτε να πατε διασχιση ;;
Και αν ναι νομιμα ;;
Sex Trainer!!!
Άβαταρ μέλους
kostasRS
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 11390
Εγγραφή: Παρ Ιαν 18, 2013 8:27 pm
Τοποθεσία: Αθηνα
Λάστιχα: Michelin latitude cross
Διάσταση ελαστικών: 225/65/17
Suspension: 3,5
cb: Ναι
Εργάτης: Όχι
Aka: Παντου & πουθενα
Name: kostas

Re: Απαγόρευση κίνησης σε δάση, εθν. δρυμούς, κλπ!!!

Δημοσίευσηαπό dpol » Πέμ Ιούλ 21, 2022 4:10 pm

Η απαγόρευση κίνησης σε δάση δεν είναι καινούργια υπόθεση, συμβαίνει αρκετά χρόνια ανάλογα με τον κίνδυνο που δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες.
Το αν θα κινηθούμε και φέτος είναι καθαρά προσωπική απόφαση.
Αν θέλετε την γνώμη μου χωρίς αυτή να έχει χαρακτήρα προτροπής η αποτροπής, επίσημης άδειας η ανοχής αλλα και απαγόρευσης θα έλεγα οτι όσο αυτοί που θα αποφασίσουν να κινηθούν (ίσως και εγώ μαζί τους) ακολουθήσουν απλούς κανόνες που διέπονται από την λογική και την αγάπη για την φύση δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Για παράδειγμα, οι διασχίσεις σε μεγάλο ποσοστό κινούνται σε δασικούς δρόμους μέρος του τοπικού οδικού δικτύου, δρόμους που χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, καλλιεργητές, ξυλοκόπους κλπ κλπ, αν οι διαδρομές παραμείνουν εκεί , και οπως διαβάζω την διάταξη θα ειναι ΟΚ

Τώρα αν ανάψεις φωτιά ινδιάνικη στην Βαλια Καλντα θα σε μαζέψουν η μάλλον θα πρέπει να σε μαζέψουν.

Νομίζω ότι με την σύνεση και τον σεβασμό που μας χαρακτηρίζει σαν vitaraclub.gr μπορούμε να εκτιμήσουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι.

Επαναλαμβάνω, η υπόθεση εδώ είναι ατομική όπως και η ευθύνη.
Μην ξυνεστε στην γκλιτσα του τσοπανη!!!
Άβαταρ μέλους
dpol
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 11397
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 18, 2008 11:36 pm
Τοποθεσία: Άγραφα
Λάστιχα: Kobra NT
Διάσταση ελαστικών: 215-80-16
Suspension: Custom 4"
cb: Ναι
Εργάτης: Ναι
Aka: Ο Γκλίτσας ή Αγραφιώτης
Name: Δημήτρης

Προηγούμενη

Επιστροφή στο NEWS

antonis1627 Τετ Φεβ 21, 2024 11:23 am Σήμερα Τετάρτη πάμε για καφεδάκι στην ΘΕΑ.
antonis1627 Τετ Φεβ 21, 2024 6:55 am Καλημέρα σας
Σταύρος 4x4 Τετ Φεβ 21, 2024 6:54 am Καλημερούδια
Tzivitzonis Τρί Φεβ 20, 2024 1:38 pm λουτράαααααααααααααααακκκκκκκκκ' !!!!!!!!!!!!!
Tzivitzonis Τρί Φεβ 20, 2024 1:38 pm ταξίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
costas66 Τρί Φεβ 20, 2024 7:40 am Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε καφεδάκι αύριο..
antonis1627 Τρί Φεβ 20, 2024 7:00 am Καλημέρα σας.
john maxx Δευτ Φεβ 19, 2024 8:03 pm καλησπέρα
antonis1627 Δευτ Φεβ 19, 2024 7:15 am Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Σταύρος 4x4 Δευτ Φεβ 19, 2024 7:09 am Καλημέρα, καλή βδομάδα.
costas66 Δευτ Φεβ 19, 2024 7:07 am Καλημέρα και καλή βδομάδα.
antonis1627 Κυρ Φεβ 18, 2024 8:29 am Καλημέρα σας.
costas66 Κυρ Φεβ 18, 2024 6:32 am Καλημέρα στην παρέα.
antonis1627 Σάβ Φεβ 17, 2024 7:32 am Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
antonis1627 Παρ Φεβ 16, 2024 6:55 am Καλημέρα σας
Διοματάρης Παρ Φεβ 16, 2024 6:10 am Την καλημέρα μου στα ομορφόπαιδα
antonis1627 Πέμ Φεβ 15, 2024 3:08 pm Τετάρτη 21-2-2024 πάμε στην ΘΕΑ για
antonis1627 Πέμ Φεβ 15, 2024 6:55 am Καλημέρα σας
arahova Τετ Φεβ 14, 2024 10:43 am Καλημέρα σε όλους.
antonis1627 Τετ Φεβ 14, 2024 7:18 am Καλημέρα σας.
costas66 Τετ Φεβ 14, 2024 7:15 am Καλημέρα στην παρέα.
Διοματάρης Τρί Φεβ 13, 2024 2:10 pm Χαιρετώ σας
arahova Τρί Φεβ 13, 2024 1:02 pm Καλημέρα σε όλους.
Σταύρος 4x4 Τρί Φεβ 13, 2024 7:12 am Καλημερούδια
antonis1627 Τρί Φεβ 13, 2024 7:03 am Καλημέρα σας.
AJAX Chat © 2007 StarTrekGuide ? Updates every 5 Seconds

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης