Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Νέα από όλο τον κόσμο για το vitara και τον κόσμο της τετρακίνησης
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Μόνο η ομάδα διαχείρισης και συντονισμού μπορεί να ανεβάζει θέματα
Όλα τα υπόλοιπα θέματα θα ανεβαίνουν μετά από έγκριση της ομάδας

Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό f_tasos » Δευτ Ιαν 28, 2013 1:11 pm

Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ μεγάλου κυβισμού.


Υπάρχει νόμιμος τρόπος να ξεφύγει ένας ιδιοκτήτης ΙΧ μεγάλου κυβισμού και για την ακρίβεια πάνω από 1.929 κ.ε., από το τεκμήριο και συνεπώς και από την καταβολή ολόκληρου του φόρου πολυτελών οχημάτων που επανήλθε από το υπουργείο Οικονομικών.


Πρόκειται για την χρήση του δικαιώματος της προσωρινής ακινησίας. Με απλά λόγια το τεκμήριο υπολογίζεται από την Εφορία για το αυτοκίνητο με βάση τους μήνες που κυκλοφορεί. Μάλιστα μήνας ολόκληρος θεωρείται αν οι ημέρες είναι πάνω από 15.Αντίθετα μέχρι 14 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει τεκμήριο για κάθε μήνα ξεχωριστά.


Ουσιαστικά, αν ένας ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του και θέλει να αποφύγει το τεκμήριο και τον φόρο πολυτελών οχημάτων, που υπολογίζεται με βάση το τεκμήριο, δεν έχει παρά να κυκλοφορεί το όχημά του από την 1η έως και τη 13η ημέρα κάθε μήνα και την 14η ημέρα να καταθέτει τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του στη ΔΟΥ της περιοχής του.


Έτσι, δεν θα έχει καθόλου τεκμήριο και καθόλου φόρο πολυτελών οχημάτων. Βέβαια θα στερείται το αυτοκίνητό του κάθε μήνα για 16 ημέρες και θα υποβάλλεται στη διαδικασία να πηγαινοέρχεται στη ΔΟΥ.


Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να το αφήσει σε ακινησία για τόσους μήνες ώστε να μειώσει ανάλογα με το εισόδημά του το τεκμήριο και να μην πληρώσει ολόκληρο το φόρο πολυτέλειας αλλά μόνον τόσους μήνες όσο το κυκλοφόρησε μέσα σε ένα έτος.


Για παράδειγμα ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που του "ξέμεινε" και δεν το έχει καθημερινώς ανάγκη... μπορεί να το χρησιμοποιεί 13-14 ημέρες το Πάσχα, άλλες τόσες τα Χριστούγεννα και τρείς μήνες το καλοκαίρι και να έχει τεκμήριο για όλο το έτος μόλις τους 3 μήνες από τους 12.


Για παράδειγμα σε ένα ΙΧ πενταετίας 2.500 κ.ε. με τεκμήριο 9.310 θα του υπολογισθεί τεκμήριο μόλις 2.327,5 ευρώ (δηλ 9.310χ3:12=2.327,5) και θα του καταλογιστεί φόρος πολυτέλειας 5% μόλις 116,37 ευρώ αντί για 465,5 ευρώ .

Το μέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί με το άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων».
Το παραθέτουμε για ενημέρωση:
«'Αρθρο 22.
Δήλωσις ακινησίας.

1. Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. `Εφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν` αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. ʼμα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας ο Οικονομικός `Εφορος προβαίνει εις την κατάλληλον σφράγισιν του εν ακινησία δηλουμένου αυτοκινήτου προς τον σκοπόν της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων περί τούτου πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως ακινησίας και του κατά τ' ανωτέρω πρωτοκόλλου σφραγίσεως ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν εις την έκπτωσιν των τελών του εξαμήνου, δι' ο δηλούται ότι το αυτοκίνητον θέλει παραμείνει εις ακινησίαν.
2. Δήλωσις ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ` όψιν διά την έκπτωσιν των τελών του εξαμήνου τούτου.
3. Αυτοκίνητον όχημα, δι' ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν.
4. Εις περίπτωσιν διακοπής ακινησίας επί σκοπώ θέσεως του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται προηγουμένως να δηλώση τούτο εις τον Οικονομικόν `Εφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον. Εφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.
5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
6. Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού.Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι’ ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ` ανωτέρω οριζομένης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν
του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγομένων εις την πραγματικήν κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό`Εφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας.»


Το έτος 2002, ψηφίστηκε ο νόμος 2992/2002 με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόμου αυτού είχαν οριστεί τα εξής:
6. Κάτοχος οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", υποχρεούται είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.Δ.Δ.Υ. Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται και η προσκόμιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην πρώτη περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Ο.Δ.Δ.Υ. στη δεύτερη περίπτωση.»Σημειώνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού κλειστού χώρου περιλαμβάνεται και ο ιδιωτικός περιφραγμένος χώρος.


Πηγή : Star.gr
Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτ άλλο, παρά μονάχα από καθαρή καρδιά.
Άβαταρ μέλους
f_tasos
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 9217
Εγγραφή: Τετ Μαρ 11, 2009 9:27 pm
Aka: Τhe corruptor..ή The Goura kid
Λάστιχα: A/T GO12-BF M/T KM2
Suspension: MAD
cb: Ναι
Name: Τάσος

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό TomSter » Δευτ Ιαν 28, 2013 1:27 pm

Σωστοοοος !!!!
Αυτο κανουμε με τα σκαφη καιρο τωρα !!!! απο τοτε που εστειλαν στα υψη τα τεκμηρια και τους φορους.
Δεν ηξερα οτι γινετε και με τα αυτοκινητα ακριβως τα ιδια !!
Να συμπληρωσω οτι ετσι γλιτωνουμε και το τεκμηριο !!!!!!
Τα μαυρα ψαλιδια!!!
Άβαταρ μέλους
TomSter
4x4 Trial Race Member
4x4 Trial Race Member
 
Δημοσιεύσεις: 1347
Εγγραφή: Δευτ Ιαν 07, 2013 1:35 pm
Aka: Τα μαυρα ψαλιδια
Λάστιχα: BF GOODRICH MUD
Suspension: MAD + KYB τι αλλο..
cb: Ναι
Name: Θωμας

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό dpol » Δευτ Ιαν 28, 2013 1:43 pm

Καλο το κολπο Τασαρε :clap: :clap:
Βεβαια ετσι χανεται η μαγεια του "¨γουσταρω μια βολτα ΤΩΡΑ" :grin: :grin: :grin:
Μην ξυνεστε στην γκλιτσα του τσοπανη!!!
Άβαταρ μέλους
dpol
Co-Αdmin
Co-Αdmin
 
Δημοσιεύσεις: 10453
Εγγραφή: Πέμ Σεπ 18, 2008 11:36 pm
Τοποθεσία: Άγραφα
Aka: Ο Γκλίτσας ή Αγραφιώτης
Λάστιχα: Kobra NT 215-80-16
Suspension: Custom 4"
cb: Ναι
Name: Δημήτρης

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό nick_89 » Δευτ Ιαν 28, 2013 1:45 pm

Πολύ ενδιαφέρον!! Κάποια στιγμή σήμερα θα αναρτηθεί και κάτι ακόμα που έχει σχέση με αυτο ;-) ;-)

ταξιδιάρα ψυχή..
Vitara Virus
Άβαταρ μέλους
nick_89
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 24685
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 01, 2009 6:26 pm
Τοποθεσία: Αθήνα GR
Aka: Scotsman
Λάστιχα: Malatesta kobra
Διάσταση ελαστικών: 30 / 9.5 / 15
Suspension: διάφορα
cb: Ναι
Name: Νίκος

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό A7PILOT » Δευτ Ιαν 28, 2013 3:00 pm

Ενδιαφέρον άρθρο...

Ερώτηση. Οι πινακίδες πρέπει να να κατατεθούν στην οικονομική εφορία που θα ακινητοποιήσουμε το όχημα ή στην εφορία που ανήκουμε????

πχ κάνω δήλωση στη Λάρισα, μπορώ να καταθέτω πινακίδες στη Χαλκιδική
Άβαταρ μέλους
A7PILOT
4x4 Trial Race Member
4x4 Trial Race Member
 
Δημοσιεύσεις: 1087
Εγγραφή: Σάβ Δεκ 19, 2009 12:51 am
Τοποθεσία: ΛΑΡΙΣΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Aka: A7PILOT
Λάστιχα: BFGoodrich All Terrain
Διάσταση ελαστικών: 225/70/16
Suspension: MAD / OME
cb: Ναι
Name: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό ΜΩΡΑΙΤΗΣ » Δευτ Ιαν 28, 2013 3:11 pm

:think: :think: :think: :think: για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να ανακαλύψουν το παραθυράκι και να το αποσύρουν :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: τους έχω ικανούς για όλα :evil: :evil: :evil: την επόμενη φορά η διακίνηση τέτοιων θεμάτων μόνο με πμ ή μέιλ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Σαν έρθει η ώρα της πορείας πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους.
Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή.
Και εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.
Μπ. Μπρέχτ
Άβαταρ μέλους
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 30169
Εγγραφή: Τρί Ιούλ 08, 2008 1:08 pm
Τοποθεσία: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Aka: Ο Κυανοπώγωνας..
Λάστιχα: MICHELIN
Suspension: BILSTEIN B6
cb: Όχι

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό MKB » Δευτ Ιαν 28, 2013 3:46 pm

Πολύ χρήσιμη η ενημέρωση φίλε Τάσο. :clap: :clap: :clap:
Φιλικά Γιωργος.
Άβαταρ μέλους
MKB
4x4 Gold Member
4x4 Gold Member
 
Δημοσιεύσεις: 2053
Εγγραφή: Δευτ Νοέμ 23, 2009 9:56 pm
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Λάστιχα: 225 75 16
cb: Ναι
Name: Γιωργος

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό theo_ts » Δευτ Ιαν 28, 2013 4:23 pm

Πολύ καλό :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
•Τα όρια της ζωή σου ειναι απλως επινοήσεις του εαυτού σου.
•Εξερεύνησε, Ονειρέψου, Ανακάλυψε.
•Εκείνο που χρειάζεται, είναι ν' ακολουθήσεις τον δρόμο σου ως την άκρη. Η αξία του δρόμου είναι να μην σταματήσεις.
Άβαταρ μέλους
theo_ts
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 16380
Εγγραφή: Παρ Απρ 02, 2010 4:03 pm
Τοποθεσία: Αθήνα - Αίγιο - Σαλαμύκονο
Aka: Τεο
Λάστιχα: BF MT
Διάσταση ελαστικών: 225/75/16
Suspension: MAD-KYB
cb: Ναι
Name: ΘΟΔΩΡΗΣ

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό Νικόλας » Δευτ Ιαν 28, 2013 4:43 pm

Χρησιμότατο αλλά προβλέπω να γίνετε της Πόπης.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΗ ΝΑ ΚΑΤΕΒΩ !!!
Άβαταρ μέλους
Νικόλας
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 4790
Εγγραφή: Σάβ Ιουν 04, 2011 10:27 am
Aka: Παλαμίδας
Λάστιχα: Geolandar A/T-S
Suspension: Πολυ σκληρή
cb: Όχι
Name: Νικός

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό gv2000 » Δευτ Ιαν 28, 2013 7:19 pm

ΜΩΡΑΙΤΗΣ έγραψε::think: :think: :think: :think: για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να ανακαλύψουν το παραθυράκι και να το αποσύρουν :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: τους έχω ικανούς για όλα :evil: :evil: :evil: την επόμενη φορά η διακίνηση τέτοιων θεμάτων μόνο με πμ ή μέιλ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


+1000
εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να προστατέψουμε την περιουσία μας και την αγάπη μας για τα αυτοκίνητα... :!:
Άβαταρ μέλους
gv2000
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 7316
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 12, 2008 1:15 pm
Λάστιχα: 235/70/16
Suspension: custom
cb: Ναι
Name: Παναγιώτης

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό Kalavritara » Δευτ Ιαν 28, 2013 9:12 pm

ΜΩΡΑΙΤΗΣ έγραψε::think: :think: :think: :think: για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να ανακαλύψουν το παραθυράκι και να το αποσύρουν :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: τους έχω ικανούς για όλα :evil: :evil: :evil: την επόμενη φορά η διακίνηση τέτοιων θεμάτων μόνο με πμ ή μέιλ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Νικόλα, πριν πολλά χρόνια είχα διαβάσει στις τουαλέτες του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας το "ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚ@Τ@ ΠΑΡΟΥΝ ΑΞΙΑ, ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ Κ@ΛΟ ΤΟΥΣ" :!: :!: Φοβάμαι πως μόλις αρχίσει το νταραβέρι με τις πινακλιδες, σε χρόνο μηδέν θα αλλάξει ο νόμος :!: :think:
"Ουδείς πλέον αγνώμων του ευεργετηθέντος"
Άβαταρ μέλους
Kalavritara
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 6847
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 02, 2012 1:15 am
Τοποθεσία: Στο βουνό περιμένοντας τα χιόνια
Λάστιχα: Hankook
Διάσταση ελαστικών: 215/75/15
Suspension: normal
cb: Ναι
Name: Takis

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό Vasilis » Δευτ Ιαν 28, 2013 11:45 pm

Το χαράτσι πότε θα έρθει όμως να το πληρώσουμε?Το Σεπτέμβρη ή νωρίτερα?Ρωτάω για να ξέρουμε και να υπολογίσουμε τους μήνες της ακινησίας!! :think:
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΩΡΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Άβαταρ μέλους
Vasilis
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 10847
Εγγραφή: Δευτ Σεπ 08, 2008 3:23 pm
Τοποθεσία: ΛΟΥΤΡΑΚΙ/ΚΙΑΤΟ
Aka: Ρουλετακιας-Ζαρακιας-Texakias
cb: Όχι
Name: ΒΑΣΙΛΗΣ

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό antonis1627 » Τρί Ιαν 29, 2013 2:48 pm

Αυτό τους χρειάζεται να κατατεθούν οι πινακίδες από όλα τα 2λιτρα και πάνω για να ψάχνονται,γιατί μυαλό δεν βάζουν με τίποτα.
Ήδη υπάρχουν περίπου 700.000 ΙΧ που παρέδωσαν πινακίδες φαντάσου στο τέλος του έτους τι θα γίνει.
ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ
Άβαταρ μέλους
antonis1627
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 15458
Εγγραφή: Παρ Μαρ 05, 2010 12:13 pm
Τοποθεσία: Νέα Ερυθραία-Αθήνα
Aka: Αντώνιος ο Συναξαριστής
Λάστιχα: BF GOODRICH A/T KO2
Διάσταση ελαστικών: 225/75/16
Suspension: MAD+KYB+Αποστάτες
cb: Ναι
Name: ΑΝΤΩΝΗΣ

Re: Πως να γλιτώσετε - ΝΟΜΙΜΑ - το φόρο πολυτέλειας στα ΙΧ.

Δημοσίευσηαπό hlias » Πέμ Ιαν 31, 2013 7:33 pm

ΜΩΡΑΙΤΗΣ έγραψε::think: :think: :think: :think: για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να ανακαλύψουν το παραθυράκι και να το αποσύρουν :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: τους έχω ικανούς για όλα :evil: :evil: :evil: την επόμενη φορά η διακίνηση τέτοιων θεμάτων μόνο με πμ ή μέιλ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
επειδη εγω περσι τις ειχα παραδωσει τις πινακιδες :( τις πηρα φετος ακουστηκε στην εφορια δλδ μου το ειπανε εμενα νολις τις πηρα πισω οτι θελουν να βαλουν φορο στα αμαξια που παρεδωσαν πινακιδες.
οτι δε πιστευεις δε σημαινει οτι δεν υπαρχει
Άβαταρ μέλους
hlias
Vitaraclub Platinum Member
Vitaraclub Platinum Member
 
Δημοσιεύσεις: 7060
Εγγραφή: Δευτ Οκτ 27, 2008 6:08 pm
Τοποθεσία: ιλιον
Λάστιχα: Cooper a/t 3
Διάσταση ελαστικών: 225/70/16
Suspension: MAD+Rancho+αποστατες
cb: Ναι
Name: Ηλιας


Επιστροφή στο NEWS

panoshm Κυρ Ιούλ 21, 2019 12:03 pm Καλημέρα σε όλους και καλά μπάνια!!!
antonis1627 Κυρ Ιούλ 21, 2019 8:01 am Καλημέρα σας.
stelios8ess Σάβ Ιούλ 20, 2019 11:47 am Καλημέρααα...
arahova Σάβ Ιούλ 20, 2019 8:55 am Καλημέρα σε όλους και καλό ΣΚ.
antonis1627 Σάβ Ιούλ 20, 2019 6:29 am Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
GATOZ Παρ Ιούλ 19, 2019 9:38 pm γατα=μεντες στο σεισμο... στο πιτσουνι σιτυ χορεψαμε λαμπαντα... εχω τρελλαθει στο κατουρημα απο τοτες...
antonis1627 Παρ Ιούλ 19, 2019 3:33 pm Έτσι είπαν ότι μάλλον ήταν ο μεγάλος.
BOSS Παρ Ιούλ 19, 2019 3:29 pm Ας ελπισουμε ο μεγαλος σεισμος να εγινε...ψυχραιμια πανω απο ολα
BOSS Παρ Ιούλ 19, 2019 3:28 pm Και μεις αρκετα...ειμαστε απεναντι
Tony Louk Παρ Ιούλ 19, 2019 3:16 pm Και εδώ ξανακουνηθήκαμε, ....αλλά πολύ λιγώτερο αυτή τη φορά!
antonis1627 Παρ Ιούλ 19, 2019 3:14 pm Από κούνημα καλά πάμε.
ΣΤΑΥΡΟΣ Παρ Ιούλ 19, 2019 2:34 pm ολοι καλα
mitsosstr636r Παρ Ιούλ 19, 2019 2:27 pm όλοι καλά ρε?
john maxx Παρ Ιούλ 19, 2019 9:09 am καλημερα
antonis1627 Παρ Ιούλ 19, 2019 6:27 am Καλημέρα σας.
ΔΙΑΣ Παρ Ιούλ 19, 2019 1:30 am Καλημέρα σε όλους Καλό Σ/Κ
stelios8ess Πέμ Ιούλ 18, 2019 9:36 am Καλημέρααα...
arahova Πέμ Ιούλ 18, 2019 7:42 am Καλημέρα σε όλους.
lss_00 Πέμ Ιούλ 18, 2019 7:07 am Καλημέρα......
antonis1627 Πέμ Ιούλ 18, 2019 6:30 am Καλημέρα σας.
ΔΙΑΣ Πέμ Ιούλ 18, 2019 1:22 am Καλημέρα σε όλους
Tony Louk Πέμ Ιούλ 18, 2019 12:47 am Όσο και να αναβάλλεται, εμείς χωρίς "καφέ" δεν πάμε για ύπνο!
Σταύρος 4x4 Πέμ Ιούλ 18, 2019 12:34 am συμβαίνει τώρα :whistle: :whistle: :whistle: :lol: :lol: :mrgreen:
antonis1627 Τετ Ιούλ 17, 2019 12:47 pm Προσοχή.Το σημερινό μας καφεδάκι .
stelios8ess Τετ Ιούλ 17, 2019 10:22 am Καλημέρααα...
AJAX Chat © 2007 StarTrekGuide ? Updates every 5 Seconds

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης